preloader
  • ทั้งหมด
  • ผู้บริหาร
  • คณะครู
teacher

นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

teacher

นางสุดใจ ภู่เทศ

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

teacher

นายธนชน อินทจันทร์

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

teacher

นางสาวทักษิณา ชมจันทร์

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

teacher

นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

teacher

นายพยุงศักดิ์ สบายใจ

หัวหน้าสาขาวิชา

teacher

นางสาววันนิษา แสนทวีสุข

ครูประจำสาขาวิชา

teacher

นายกฤตเมธ ประกอบแสง

ครูประจำสาขาวิชา

teacher

นางสาวธารทิพย์ ภาเรือง

ครูประจำสาขาวิชา

teacher

นายอุเทน นามโคตร

ครูประจำสาขาวิชา

teacher

นางสาวละอองดี สีหันต์

ครูประจำสาขาวิชา

teacher

นางสาววาสนา จันทร์พวง

ครูประจำสาขาวิชา