แผนดีแผนเก่งสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การพัฒนาสมาชิกให้เป็น "คนดีและมีความสุข" ประกอบด้วย 5 แผน ได้แก่

1 แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม

- โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
- โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ
- โครงการเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
- โครงการประกวดสุนทรพจน์
- โครงการฝึกสอนลีลาศ - รำวง หรือกิจกรรมเข้าจังหวะ
- โครงการฝึกอบรมมารยาทการเข้าสังคม
- โครงการอาชีวะบริการ
- โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
- โครงการอบรมผู้นำองค์กร
- โครงการอื่นๆ ที่สนับสนุนแผนเสริมสร้างบุคลิกภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคม

2 แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ

- โครงการแข่งขันกีฬา
- โครงการประกวดร้องเพลง
- โครงการประกวดโฟล์คซอง
- โครงการอื่นๆ ที่สนับสนุนแผนเสริมสร้างสุขภาพกีฬาและนันทนาการ

3 แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

- โครงการพัฒนาจิต
- โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
- โครงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- โครงการประหยัดและออม
- โครงการธนาคารความดี
- โครงการอื่นๆ ที่สนับสนุนแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

4 แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
- โครงการทัศนศึกษา
- โครงการพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
- โครงการประกวดดนตรีไทย
- โครงการมารยาทไทย
- โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์
- โครงการอื่นๆ ที่สนับสนุนแผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

5 แผนส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
- โครงการเขียนคำขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา
- โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา
- โครงการศึกษาธรรมชาติ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- โครงการป้องกันและบำบัดมลภาวะ
- โครงการอื่นๆ ที่สนับสนุนแผนส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาสมาชิกให้เป็น "คนเก่งและมีความสุข" ประกอบด้วย 5 แผน ได้แก่

1 แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ

- โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
- โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพ
- โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์
- โครงการจัดหาสมาชิกดีเด่น (โครงการภายใต้การนิเทศ)
- โครงการนวสัมพันธ์
- โครงการอาชีวศึกษาตัวอย่าง
- โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
- โครงการอื่นๆ ที่สนับสนุนแผนมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ

2 แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

- โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
- โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้
- โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร
- โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา
- โครงการอื่นๆ ที่สนับสนุนแผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3 แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

- โครงการส่งเสริมหารายได้ระหว่างเรียน
- โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (SMEs)
- โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับสถานประกอบการ (พี่สอนน้อง)
- โครงการหนึ่งวิทยาลัย หนึ่งธุรกิจ (MINI COMPANY)
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
- โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจน (108 อาชีพ)
- โครงการอื่นๆ ที่สนับสนุนแผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

4 แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ

- โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย
- โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
- โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
- โครงการวิจัย (เบื้องต้น) ในสาขาวิชาชีพ
- โครงการอื่นๆ ที่สนับสนุนแผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ

5 แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล

- โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
- โครงการประชุม-สัมนา หรือปฏิบัติกิจกรรม ร่วมกันกับนักศึกษาต่างประเทศ
- โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ
- โครงการจัดหา และแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ๆด้านอาชีวะศึกษาจากต่างประเทศมาเผยแพร่ให้กับนักศึกษา
- โครงการมัคคุเทศก์
- โครงการอื่นๆ ที่สนับสนุนแผนพัฒนานักศึกษาให้มาตรฐานสู่สากล