preloader

พัฒนานักวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • ประวัติสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นหน่วยงานในวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นสถานศึกษาสังกัด กองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา ชื่อเดิม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แห่งที่ 2 ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2540 ภายหลังการประกาศจัดตั้งแล้ว ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งเป็นสถานศึกษาพี่เลี้ยง ได้อนุญาตให้จัดตั้งสำนักงานชั่วคราว อยู่ภายในอาคารสำนักงานฝ่ายวิชาการ เพื่อเป็นสถานที่ประสานงานและดำเนินงานการก่อสร้าง จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2541 จึงได้ย้ายสำนักงานไปยังที่ทำการถาวร ณ ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ 377 ถนน โชคชัย-เดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ (045) 429050 โทรสาร (045) 429050 แรกเริ่มการก่อสร้าง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑๒๐ ไร่ เนื่องจากพื้นที่บางส่วนจัดชดเชยให้ผู้บริจาคที่ดินก่อตั้งวิทยาลัย จึงเหลือพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ ๗๒ ไร่ โดยการประสานงานจัดตั้งโดยผู้อำนวยการ นายเฉลิมพงศ์ ภิงคะสาร (อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี) และคณะ เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2541 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 2 แผนก คือ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ต่อมาในปีการศึกษา 2542 โดยการบริหารงานของผู้อำนวยการ นายวีระพล วระวิบุล (ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว) ได้เปิดเพิ่มเติมอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ต่อมาในปีการศึกษา 2545 โดยการบริหารงานของผู้อำนวยการ นายอนันท์ งามสะอาด ได้ทำการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคนิคโลหะ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี

 • ปรัชญา

      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มุ่งผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการศาสตร์ด้านการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน มีการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติสืบไป

 • วิสัยทัศน์

  พัฒนานักวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่มีคุณธรรม คุณภาพ ก้าวสู่มาตรฐานสากล

 • พันธกิจ

  1 ส่งเสริมการเรียนการสอนในการประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติจริง
  2 ส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาเห็นความสำคัญของการพัฒนาในระดับท้องถิ่น
  3 ผลิตนักเรียน นักศึกษา ที่มีความรู้ ในเรื่องที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจ สังคมและท้องถิ่น
  4 สร้างโอกาสทางการศึกษา และอาชีพที่ตรงกับสายงานให้กับบัณฑิต
  5 ส่งเสริมการให้บริการด้านวิชาการแก่สังคม และท้องถิ่น
  6 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ปลุกจิตสำนึกที่ดีให้กับบัณทิต
  7 ส่งเสริมให้ครูและนักเรียน นักศึกษา มีความรู้และพัฒนางานวิจัยให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น