preloader

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มุ่งผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการศาสตร์ด้านการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน มีการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติสืบไป

เฟสบุ๊คแฟนเพจ

Business Computer Department

Detudom Technical College

FACEBOOK FANPAGE

กิจกรรมของแผนก

course thumb
  • 27-01-2565

การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Read More
course thumb
  • 18-01-2565

การนิเทศการเรียนการสอน(รูปแบบออนไลน์)

Read More
course thumb
  • 29-12-2564

คณะครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมพิธีเปิดอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕

Read More
course thumb
  • 23-12-2564

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย

Read More
course thumb
  • 23-08-2563

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง โดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลางผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นเกียรติในการมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรและแสดงความยินดี กับ นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย ในโครงการราชภัฏอุบลฯ ก้าวไกล สู่ Mice University” โดย นายรุ่งตะวัน อุดมวงศ์รัตนา ได้รับรางวัลชนะเลิศ,นายธนาธิป ดาวประสงค์ ได้รางวัลรองชนะเลิศลำดับ ๒ และนางสาวพัชศิริยาภรณ์ อ่อนจันทร์ ได้อันดับที่ ๙ โดยมีนายอุเทน นามโคตร เป็นครูผู้ควบคุม.

Read More
course thumb
  • 10-06-2564

ผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2564

Read More
course thumb
  • 23-08-2563

ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมการใช้สื่ออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

โครงการส่งเสริมการใช้สื่ออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ในระหว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

Read More
course thumb
  • 16-09-2563

โครงการอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านการทำขนมไทย)

โครงการอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการทำขนมไทย (ขนมตาลและสาคูไส้หมู) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักถึงคุณค่าและอนุรักษ์การทำขนมไทย รู้จักวิธีการทำขนมไทย.

Read More
course thumb
  • 28-08-2563

ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา เข้าแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ครั้งที่ 8 (Cabting Contest 2020)

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ๒๕๖๒ นายดนุพล หอมเย็น นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และนายรุ่งตะวัน อุดมวงศ์รัตนา นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ครั้งที่ 8 Cabting Contest 2020) ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

Read More
course thumb
  • 02-14-2018

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์

Read More
Click to Join the DTEC_BC fanpage

Subscribe Now

join now

BC NEWS

event thumb
15
October

Business Computer Department

ลิงก์แนบไฟล์วิดีโอของนักเรียนนักศึกษากลับมาจากฝึกงาน ปีการศึกษา 2564

กำหนดส่งก่อนวันที่ 19 ตุลาคม 2564

read more
event thumb
11
JUNE

Business Computer Department

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจำปีการศึกษา 2564

read more
event thumb
10
JUNE

Detudom Technical College

ผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2564

read more
event thumb
18
March

Business Computer Department

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล/เกียรติบัตรผ่านการอบรม โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล/เกียรติบัตรผ่านการอบรม โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยจะมีพิธีมอบรางวัล/เกียรติบัตร ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 (หลังเลิกแถว ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง)

read more